Veel mensen hebben vragen over hun vastgestelde WOZ-waarde. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest voorkomende vragen en het antwoord daarop.

Wat is Waardebepaling?

Het begrip waardebepaling zoals de wet dat gebruikt, komt eigenlijk overeen met het begrip taxeren. Onder waardebepaling vallen alle gemeentelijke werkzaamheden, die nodig zijn om tot een getaxeerde WOZ-waarde te komen. Tot deze taxatiewerkzaamheden horen onder andere:
– het aanduiden en registreren van alle onroerende zaken die getaxeerd moeten worden (objectafbakening, volledigheidscontroles);
– het verzamelen, controleren en registreren van alle kenmerken die nodig zijn om te kunnen taxeren, zoals type object, grootte, bouwjaar, kwaliteit, onderhoud etc.);
– de marktanalyses door analyseren van alle verkooptransacties en aanbiedingen op de markt, maar ook huurtransacties en bouwprojecten voor niet-woningen.
– het inrichten van modellen die een goede weergave zijn van de onderlinge verhoudingen in de markt;
– bepalen van een getaxeerde WOZ-waarde door gebruik te maken van de ingerichte modellen;
– systematische controle van de getaxeerde WOZ-waarden.

Wat is de WOZ-toestandsdatum?

De WOZ-toestandsdatum is hetzelfde als de WOZ-waardepeildatum als de toestand van uw woning tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 niet is veranderd. Is dat wel het geval dan is de toestandsdatum 1 januari 2019 voor de WOZ-waardevaststelling.  

Wat is de WOZ-waardepeildatum?

De WOZ-waardepeildatum is het moment dat de gemeente als uitgangspunt neemt om de woning te waarderen. De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de WOZ-beschikking van 2019 geldt waardepeildatum 1 januari 2018.

Wie stelt de WOZ-waarde vast?

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.