Wanneer je het vermoeden hebt dat je WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan kun je hiertegen bezwaar maken. Dit kan je doen met de hulp van een gespecialiseerd bureau dat het bezwaar maken uit jouw handen neemt. Vaak gaan deze bureau kosteloos voor jou in bezwaar waarbij in 90% van de gevallen het bezwaar daadwerkelijk gegrond wordt verklaard.

Je hebt ook de keuzen om het natuurlijk zelf doen. Hoe kun je dit het beste aanpakken als je dit zelf wilt doen?

Bezwaartermijn

Als u het niet eens bent met een beslissing (beschikking) van uw gemeente, moet u in het algemeen binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen bij uw betreffende gemeente. Deze termijn staat ook vermeld in de beslissing zelf. In sommige gevallen is de bezwaartermijn korter dan 6 weken. Lees de beslissing daarom zorgvuldig.

De termijn van 6 weken is afkomstig uit de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Deze termijn begint te lopen op de dag na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt. U heeft uw bezwaarschrift op tijd ingediend, wanneer u het binnen de termijn op de post heeft gedaan en het bezwaarschrift binnen een week na afloop van de termijn wordt ontvangen. Hiermee wordt het bezwaar ontvankelijk verklaard. Het poststempel op de envelop is bepalend voor de datum van verzending. Om bewijsproblemen te voorkomen, kunt u uw bezwaar het best aangetekend verzenden.

Wanneer u uw bezwaar te laat heeft ingediend, neemt de gemeente uw bezwaar niet in behandeling. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt het bezwaarschrift bij te late indiening wel in behandeling genomen. U moet dan aantonen dat het u niet aan te rekenen is, dat u te laat bent met uw bezwaarschrift.

Uitspraak gemeente

De gemeente heeft tot het eind van het jaar waarin je het bezwaar indient de tijd om uitspraak te doen. Ze mag die termijn eenzijdig met zes weken verlengen. Voor langer uitstel is jouw toestemming nodig. Dien je het bezwaarschrift pas in de laatste zes weken van het kalenderjaar in, dan is de minimale bezwaartermijn zes weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenzijdig met zes weken verlengen. Ook in dit geval heeft de gemeente bij langer uitstel toestemming nodig.

Reageert de gemeente niet op jouw bezwaarschrift? Stel de gemeente dan in gebreke met het modelformulier (rijksoverheid.nl) en geef daarbij een redelijke termijn (twee weken of langer) om alsnog uitspraak te doen. Laat de gemeente de termijn verlopen, dan heb je recht op een dwangsom.

Stel je zelf een ingebrekestelling op? Vermeld in ieder geval:

  • op welk bezwaarschrift de ingebrekestelling betrekking heeft (datum bezwaarschrift en kenmerk gemeente);
  • dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan over jouw bezwaarschrift;
  • dat je erop aandringt dat er alsnog uitspraak wordt gedaan.